ارتباط بین چرخه های شبانه روزی و حافظه کاری در دانش آموزان دوره متوسطه

امیدعلی محمدویردی؛ مسعود شریفی؛ جلیل فتح آبادی؛ وحید نجاتی؛ امین محمد محمدویردی

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، ، صفحه 251-264

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.46127.2757

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین چرخه‌های شبانه‌روزی با حافظه‌کاری دانش‌آموزان انجام شد. روش: روش پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری دانش‌آموزان دختر پایه یازدهم علوم انسانی بخش مرکزی شهرستان خدابنده به تعداد 167 نفر بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای دو کلاس از دو آموزشگاه به تعداد 40 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، به مدت ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
بررسی نوسانات کارآمدی چرخه های شبانه روزی و هفتگی منطق ریاضی دانش آموزان دوره متوسطه

امیدعلی محمدویردی؛ مسعود شریفی؛ جلیل فتح آبادی؛ وحید نجاتی

دوره 14، شماره 50 ، بهمن 1397، ، صفحه 113-130

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2019.39297.2564

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نوسانات الگوی چرخه های روزانه و هفتگی منطق ریاضی دانش آموزان انجام شد. روش: روش پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری دانش آموزان دختر پایه یازدهم علوم انسانی شهر خدابنده در سال تحصیلی 1396-1397 به تعداد 167 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای 36 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، مدت دو هفته به صورت چرخشی در دو ...  بیشتر