مقایسه اثربخشی معلمان جذب شده از مراکز تربیت معلم وحق التدریس از دیدگاه مدیران مدارس راهنمایی شهرتهران

منیژه گراوند؛ عباس عباس پور

دوره 8، شماره 24 ، شهریور 1391، ، صفحه 100-120

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، مقایسه اثربخشی معلمان جذب شده از طریق مراکز تربیت معلم و معلمان حق التدریس از دیدگاه مدیران مدارس راهنمایی شهرتهران بود.‏ روش تحقیق ازنوع توصیفی– پیمایشی بود. ‏ابزار مورد استفاده پژوهش، پرسشنامه بود.‏ که به صورت طیف لیکرت طراحی گردید. نمونه تحقیق مدیران مدارس راهنمایی مناطق 8، 13 شهر تهران بود،که براساس ...  بیشتر