ساخت و اعتباریابی مقدماتی مقیاس سنجش ابعاد زورگویی در نوجوانان

مراد عبدی ورمزان؛ فتانه حسنی جعفری

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، ، صفحه 225-247

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2022.62847.3443

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش ابعاد زورگویی در نوجوانان انجام گرفت. روش مورداستفاده در ساخت مقدماتی گویه‌ها مبتنی بر مطالعه کتابخانه‌ای مفاهیم نظری و اعتباریابی از طریق متخصصان با استفاده از ضریب نسبی روایی محتوا (لاوشه، 1975) و شاخص روایی محتوا (والتز و باسل، 1981) بود. برای بررسی اعتبار و نیز ساختار عاملی مقیاس از مدل‌یابی ...  بیشتر