اثربخشی ترسیم نقشه‌های مفهومی گروهی بر شاخص‌های شناختی- عاطفی درس شیمی

تقی زوار؛ جواد مصرآبادی؛ لیلا امیریان

دوره 12، شماره 41 ، مهر 1395، ، صفحه 59-78

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2016.7019

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین اثربخشی ترسیم نقشه­های مفهومی گروهی بر شاخص­های شناختی – عاطفی درس شیمی بود. نمونه پژوهش را 147 نفر از دانش­آموزان دختر پایه اول متوسطه­ و محتوای آموزشی مورد نظر کتاب شیمی تشکیل می­داد و طرح پژوهشی بر اساس یک طرح نیمه آزمایشی با پس‌آزمون و گروه­های مقایسه طراحی شد. آزمودنی­ها به روش نمونه­گیری خوشه­ای ...  بیشتر