بدفهمی های دانش آموزان دوزبانه در دروس فارسی و نگارش و نقش زبان مادری

ابراهیم قره مشک غراوی؛ رضا میرعرب رضی؛ مصطفی عزیزی شمامی

دوره 17، شماره 61 ، مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.57528.3221

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش تعیین بدفهمی دانش آموزان دو زبانه ترکمن در دروس فارسی و نگارش و نقش زبان مادری بود. روش پژوهش از نوع آمیخته (کیفی و کمی) و ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه و پرسشنامه بود. جامعه پژوهش 10 نفر از صاحبنظران و 145 نفر از معلمان پایه اول ابتدایی مدارس (دولتی) شهرستان مراوه تپه (استان گلستان) بود. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات ...  بیشتر