اثربخشی آموزش صلح بر روابط بین فردی و انگیزه تحصیلی دانش‏آموزان دختر

لیلا زمانی کوخالو؛ مژگان سپاه منصور؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دوره 19، شماره 67 ، فروردین 1402، ، صفحه 192-215

https://doi.org/10.22054/jep.2023.57790.3232

چکیده
  این پژوهش با هدف، تعیین اثربخشی آموزش صلح، بر روابط بین فردی و انگیزه‏ تحصیلی دانش‏آموزان، به‏ روش نیمه‏تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‏آزمون با در نظر گرفتن گروه کنترل و پیگیری یک‏ماهه انجام شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش‏آموزان دختر دوره‏ اول متوسطه منطقه 19، آموزش‌وپرورش شهر تهران، در سال ‏تحصیلی 99-98، به تعداد بالغ‌بر ...  بیشتر