اثربخشی گشتالت‌درمانی گروهی بر احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان پسر پایه دهم شهر تهران

محمد کهربائی کلخوران علیا؛ مسعود شریفی؛ امید شکری

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، ، صفحه 271-294

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2022.58441.3273

چکیده
  احساس تعلق به مدرسه ویژگی روان‌شناختی مهمی است که بر سایر مولفه‌های مربوط به تحصیل موثر است. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی گشتالت‌درمانی گروهی بر احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان پایه دهم منطقه 4 شهر تهران بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل و آزمون پیگیری بود. جامعه آماری شامل ...  بیشتر

رابطۀ هدف گزینی اجتماعی و سازگاری با مدرسه:نقش واسطه ای نشخوار فکری، همدلی و بخشایش

اکبر نصیری؛ امید شکری؛ جلیل فتح آبادی؛ مسعود شریفی

دوره 17، شماره 59 ، فروردین 1400، ، صفحه 57-92

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.58222.3251

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش واسطه‌ای نشخوار گری فکری، همدلی و بخشایش در رابطۀ هدف‌گزینی اجتماعی و سازگاری با مدرسه انجام شد. در پژوهش حاضر، 404 دانش‌آموز پسر در مقطع متوسطه اول با روش نمونه‌گیری خوشه-ای چندمرحله‌ای انتخاب و به مقیاس اهداف پیشرفت اجتماعی ( ریان و شیم، 2008)، نشخوارگری فکری دربارۀ یک خطای بین‌فردی (وید، ووگل و گلدمن ، ...  بیشتر