مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های معنوی و مهارت‌های شناختی- اجتماعی بر جهت گیری نسبت به مدرسه در دانش‌آموزان دوره ابتدایی

اعظم کشاورزی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ کیانوش هاشمیان

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، ، صفحه 137-167

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2022.56986.3205

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه بین اثربخشی آموزش مهارت‌های معنوی و مهارت‌های شناختی- اجتماعی بر جهت گیری نسبت به مدرسه در دانش‌آموزان دوره ابتدایی بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون – پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام دختران دانش آموز پایه پنجم و ششم دوره ابتدایی منطقه 2 آموزش و پرورش ...  بیشتر