ارائه مدلی برای میل به ماندگاری در معلمان دوره متوسطه اول آموزش و پرورش شهر تهران

سید علی سجادی؛ محمد علی حسینی؛ نادرقلی قورچیان

دوره 17، شماره 61 ، مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.57001.3207

چکیده
  زمینه وهدف: میل به ماندگاری معلمان ازمسائل مهمی است که درآموزش وپرورش به آن توجه می شود. هدف این پژوهش تدوین مدلی برای میل به ماندگاری معلمان است.روش شناسی: این پژوهش ازنظرهدف کاربردی و ازنظرنوع داده ها آمیخته است.جمع آوری اطلاعات ازطریق مطالعه متون، نظریه ها، مدل ها وپژوهشهای مرتبط ومصاحبه اولیه وتشکیل گروه کانونی به استعداد6نفر ...  بیشتر