بررسی رابطه بین هویت اخلاقی و سبک ‏های شناختی با سازگاری فردی و اجتماعی در دانش ‏آموزان دختر مقطع متوسطه اول

لیلا زارعی؛ علی شیروانی شیری

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، ، صفحه 169-194

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2022.56335.3176

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هویت اخلاقی و سبک‏ های شناختی با سازگاری فردی و اجتماعی در دانش ‏آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر آباده طشک بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‏ آموزان دختر مقطع اول متوسطه شهر آباده طشک به تعداد (150 نفر) در سال تحصیلی 1398-99 بود. در این پژوهش با توجه به چارچوب جامعه آماری، 108 نفر از دانش ‏آموزان ...  بیشتر