مقایسه مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی با مراکز یادگیری دانشگاهی در ایران

ابراهیم ابوالقاسمی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدرضا احمدزاده

دوره 12، شماره 40 ، تیر 1395، ، صفحه 17-46

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2016.5505

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهان با مراکز یادگیری دانشگاهی در ایران انجام شده است. در این تحقیق مؤلفه‌ها و ویژگی‌های محتوای آموزشی، منابع انسانی، محیط فیزیکی، تشکیلات، رسانه‌ها و تجهیزات، موردمطالعه و تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته‌اند. روش پژوهش تطبیقی از نوع توصیفی بوده و روش نمونه‌گیری نیز هدفمند می‌باشد. ...  بیشتر