تحلیل دورة تأمین مدرّس برنامة ملی شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) و ارزیابی آن دوره در سال های 93- 95

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل دورة تأمین مدرس برنامة ملّی شناسایی و هدایت استعدادهای برتر(شهاب)، نظارت و ارزشیابی این دوره در طول سال های 93-95 است. در اولین گام با انجام مطالعات کتابخانه ای مدلی برای ارزیابی کیفیت آموزش دورة تأمین مدرّسان میانی انتخاب شد .در گام دوم با استفاده از مدل ، به مقایسه و دسته بندی این معیارها و شاخص ها نسبت به یکدیگر پرداخته شد.در گام سوم، پرسشنامه ای برای سنجش معیارها و شاخص های یافته شده طراحی شد و در گام چهارم، با استفاده از همان شاخص ها به ارزیابی عملکرد دوره های آموزشی برگزار شده در سال های 93، 94 و 95 پرداخته شده است. داده های حاصل از پرسشنامه در دو سطح کمی و کیفی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. در بخش کمی با استفاده از نرم افزار Spss23 و با آزمون آماری تحلیل واریانس،نتایج بررسی و تحلیل شدند. در بخش کیفی با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا انتقادات، پیشنهادها و نظرات شرکت کنندگان دورة تأمین مدرسان استانی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در جداولی خلاصه شدند. یافته ها نشان دادند که محتوای علمی، کیفیت محیط آموزشی و روش تدریس اعضای هیئت علمی در سال 95 به طور معناداری از سال های 93 و 94 بهتر بوده است. تحلیل نتایج مسایلی را مطرح ساخت که پاسخ به آن ها و برنامه ریزی مناسب ، می تواند گام موثری در بالا بردن کیفیت دورة تأمین مدرس برنامة شهاب باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


تنهای رشوانلو.فرهاد، تنهای رشوانلو.مهدی، حجازی.الهه.(1393)؛ نقش کیفیت تدریس استاد در گرایش دانشجویان بهداشت به تفکر انتقادی؛ دو ماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دوره 7, شماره 6، صص 391-397
صافی، احمد؛(1391)؛ آموزش و پرورش ایران در صدسال گذشته؛ فصلنامه رشد، دوره 18، شماره2
عابدی، احمد؛(1394)؛ ابزارهای طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر(طرح شهاب)؛فصلنامة استعدادهای درخشان،شماره 74، تابستان 1394، صص 144-154
قرتپه.آمنه، رضایی.منصور، پاسدار. یحیی؛(1394). مقایسه ابعاد کیفیت تدریس با پرسشنامه های ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزش و نظرخواهی از دانشجویان؛ دانشکده بهداشت، دانگاه علوم پزشکی کرمانشاه؛ فصلنامه راهبردهای آموزشی در علوم پزشکی، دوره 8، شماره 4 ، پاییز 94،صص247-254.
گرایی.احسان، سیامکی. صبا.(1391). ارزیابی کیفیت آموزش کتابداری و اطلاع رسانی: مطالعه دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، سال پانزده، شماره 1، صص 9-33
مهرمحمدی، محمد؛(1382)؛ نظریه هوش های چندگانه و دلالت های آن برای برنامة درسی و آموزش ، فصلنامة تعلیم و تربیت، شماره88، صص7-31
مهری. داریوش، غلامی.محمود، مرادی. شعبان.(1394). ارزیابی کیفیت آموزش های ضمن خدمت بر مبنای رویکرد کیفیت خدمات در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال دوم، شماره5، تابستان 1394، صص 127-144
نوغان.نساء، چراغی.محمدعلی، محجوب.حسین.(1392). بررسی رضایتمندی از کیفیت دوره آموزشی سپری شده از دیدگاه دانشجویان سال آخر دانشگاه علوم پزشکی همدان. فصلنامه پژوهش پرستاری، دوره 8، شماره 28، صص 76-86.
نوری.ایرج، اسدی. بابک، رضازاده. امیر.(1386). ارزیابی کیفیت آموزش با تکنیک MCDM فازی. فصلنامه دانش مدیریت، سال20، شماره 78، صص 139-160
Abat F.(1998). Education for better learning. Tehran: Ministry of Health Office of Free Educations
Publication; 1998.
Adee A, Bernie OD. (2007). Exploring graduates' perceptions of the quality of higher education. Available at: http://www.aair.org.au/jir/May94/Athiyaman.pdf.
Aliari S, .(2007). Survey on viewpoints and opinions of last year students of faculty of military nursing about practical training education. Scientific and Research Journal of Yazd Shahid Saduqi
University of Medical Sciences and Health Services. 2007; 15(5): 19.
Australian national curriculum.(2017).General capabilities.derived from : https : //www . Australian curriculum.edu.au.
Callahan C.M, Moon T.R, Oh S;(2013); Gifted programs 2013, National Research Center on the Gifted and Talented ;University of Virginia.
Davis.G.A.(2006). Gifted children,Gifted education. A handbook for teachers and parents.
Herbert.M.(1999). Potential biases in student evaluation.J edu psychol;76:730-736
March,w.h.(1976). Student evaluation of educational Quality (SEEQ). Prepared by : The CBT team in UTS and CELT.
Tam M. (2001). Measuring Quality and Performance in Higher Education. Quality in higher Education. 7, 47–54.
Zafiropoulos, C., Vrana, V. (2008). Service quality assessment in a Greek higher education institute. Journal of Business Economics and Management. 9 (1), 33- 45.