بررسی اصول روابط بین فردی براساس آموزه های اخلاقی- اجتماعی سوره حجرات و مدل یابی محتوایی از این آموزه ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور استنباط اصول روابط بین فردی براساس آموزه های اخلاقی- اجتماعی سوره حجرات صورت گرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش، توصیفی از. شیوه گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای بوده است. یافته های تحقیق شامل اصول ارتباط بین فردی: مانند توجه به جایگاه مخاطب (سلسله مراتب اجتماعی)، رعایت احترام و ادب، برادری دینی (مفهومی فراتر از همدلی)، یکپارچه نگری و تحلیل خبر؛ آداب روابط بین فردی: نظیر توجه به تأثیر لحن و تن صدا، نوع نگاه و تماس چشمی، شیوه گوش دادن و توجه به موفقیت گفتگوها؛ موانع ارتباطی: مانند ذهن خوانی، مسخره کردن، عیب جویی، غیبت کردن، بدگمانی، تجسس و در نهایت برچسب زدن، می شود. همچنین براساس یافته های فوق، مدلی محتوایی؛ در زمینه روابط بین فردی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها