بررسی کارایی درونی شاخه فنی و حرفه ای آموزش متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد طی سال های 82-1377

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

با توجه به سرمایه گذاری فراوان کشور در آموزش و پرورش، ارزیابی وضع موجود کارآیی دوره ها و رشته های گوناگون آن با استفاده از شاخص های مربوط همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده و هست. بدون شک نتایج حاصل از انجام پژوهش های علمی می تواند برنامه ریزان را در شناسایی موانع و راهکارهای تحقق وضع مطلوب هدایت کند. به این منظور پژوهش حاضر به بررسی کارآیی درونی شاخه فنی و حرفه ای آموزش متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد طی دو دوره نیمسالی واحدی و سالی واحدی پرداخته است تا با استفاده از شاخص هایی از قبیل نسبت پوشش تحصیلی، نرخ قبولی، درصد فارغ التحصیلی و ترک تحصیل، نسبت اتلاف و ضریب ماندگاری وضع موجود را توصیف نماید. روش تحقیق، توصیفی - ارزشیابی بوده است و جامعه آماری آن شامل کلیه دانش آموزان هنرستان های فنی و حرفه ای استان طی سال های ۸۲-۱۳۷۷ بوده اند که با توجه به بررسی کل جامعه، نمونه گیری انجام نشده است. یافته های تحقیق نشان می دهد در شاخه فنی و حرفه ای استان نسبت پوشش تحصیلی در دوره های نیمسال واحدی و سالی واحدی به ترتیب 82/6 و 31/5 درصد، نرخ قبولی 17/70 و 4/79 درصد، درصد فارغ التحصیلی 26/65 و 68/79، درصد ترک تحصیل 74/34 و 32/20، نسبت اتلاف78 /1 و 53/1، ضریب ماندگاری 81/73 و 74/82 درصد، ضریب کارایی 62/0 و 57/0 و میانگین طول مدت تحصیل 61/3 و 39/3 سال بوده است.

کلیدواژه‌ها