ساخت، اعتبار یابی و تحلیل عاملی مقیاس سنجش علایق شغلی و بررسی رابطه بین رشته تحصیلی و پست سازمانی با آزمون ساخته شده بین کارکنان زن و مرد سازمان های دولتی در شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال ساخت، اعتبار یابی و بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس سنجش علایق شغلی است . برای رسیدن به این هدف بر اساس نظریه هالند مشاغل طبقه بندی شدند و برای هر طبقه شغلی، چند شغلی که نمونه جامعی از تمام مشاغل آن طبقه شغلی بودند انتخاب شدند. از مقیاس مشاغل آزمون هالند نیز جهت بررسی «روایی ملاکی» استفاده شد. جهت اجرای پژوهش در ابتدا آزمون به صورت آزمایشی روی یک نمونه ۳۶ نفری اجرا شد و اشکالات آن رفع گردید و فرم نهایی آن روی یک نمونه ۴۵۰ نفری از زنان و مردانی که در سازمان های دولتی در شهر تهران کار می کردند، اجرا گردید. با تحلیل عاملی اکتشافی ۱۹ عامل برای این آزمون مشخص شد و پایایی با روش آلفای کرانباخ نیز 9482/0 به دست آمد. همبستگی مقیاس مورد نظر با آزمون هالند نیز 662/0 به دست آمد، بین زنان و مردان در خرده مقیاس های فنی، هنری، محاسباتی، تلقینی تفاوت معنی داری وجود دارد. در خرده مقیاس های فنی، موسیقی، محاسباتی، تلقینی و کشاورزی تفاوت معنی داری بین سازمان های مختلف وجود دارد. خرده مقیاس های علایق اجتماعی و ادبی با رشته تحصیلی در زمینه اجتماعی و ادبی رابطه معنی داری دارند. خرده مقیاس های علایق محاسباتی، کارمندی و تلقینی با پست سازمانی در زمینه محاسباتی، کارمندی و تلقینی رابطه معنی داری دارند و خرده مقیاس های علایقی فنی، اجتماعی، ادبی، محاسباتی و کارمندی با علایقی که افراد به صورت شفاهی در زمینه فنی، اجتماعی، ادبی، محاسباتی و کارمندی مطرح نموده اند رابطه معنی داری دارند.

کلیدواژه‌ها