مقایسه ارزشیابی عملکرد معلمان مدارس ابتدایی بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی آنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه ارزشیابی عملکرد معلمان مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه با در نظر گرفتن ویژگی های جمعیت شناختی آنان (جنسی، تحصیلات و سابقه خدمت) انجام شد و به همین منظور سه سؤال مطرح گردید. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان مدارس ابتدائی شهر کرمانشاه تشکیل می داد که از این تعداد ۳۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. روش تحقیق در این پژوهش روش پس رویدادی و ابزار گردآوری داده ها فرم ارزشیابی عملکرد معلمان بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و ...) و جهت آزمون سؤالات پژوهش از آزمون tمستقل و آزمون تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین ارزشیابی عملکرد معلمان زن و مرد در مدارس ابتدایی تفاوت معناداری وجود ندارد اما بین میزان تحصیلات و سابقه خدمت معلمان و ارزشیابی عملکرد آنان تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها