ساختار کتاب درسی و رویکرد حل مسئله

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

به منظور تهیه و تدوین برنامه ها و کتاب های درسی ، تولید دانش به عنوان یک راهبرد بسیار مهم باید مورد توجه قرار گیرد. تهیه و تولید مواد آموزشی نقش بسیار مهمی در یادگیری و همچنین در ارتقاء و افزایش مهارتهای تفکر دارند. از این رو، مهارت های تفکر، در طراحی و تولید مواد آموزشی باید مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این، هشت فرآیند برای تفکر، یعنی ، شکل گیری مفهوم ، تدوین اصول ، درک و فهم ، حل مسأله، تصمیم گیری ، تحقیق و تلفیق نقش بنیادی در تولید دانش ایفا می کنند. از میان این عوامل ، مهارت حل مسأله، به لحاظ ارتباط نزدیک آن با تولید دانش ، در مقاله حاضر مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها