کاربرد نظریه های رشد شغلی در مشاوره شغلی (پیوند بین نظر و عمل)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نظریه به پیش بینی و تبیین وقایع آینده می پردازد و با دستیابی به یافته های جدید، کمک بسیاری به توسعه علم می کند. این انتظار زمانی برآورده می شود که بین نظریه و عمل هم سویی موجود باشد و نظریه در عمل بکار گرفته شود . نظریه های رشد شغلی ، رفتار شغلی فرد را تبیین می کنند و فرآیند تصمیم گیری شغلی را ساده و آسان می سازند. امروزه عواملی نظیر توسعه بازار کار، تغییرات شغلی ، و افزایش بیکاری ضرورت تدوین نظریه ها و تأکید بر کاربرد آن ها را در عمل موجب شده است. در زمینه همسویی کاربرد نظریه های شغلی با مشاوره شغلی دیدگاه های متفاوتی مطرح گردیده است . عده ای را عقیده بر آن است که در عمل ارتباط چندانی بین آن دو موجود نیست و ضرورتی نیز به وجود چنین همسویی نیست. از سوی دیگر، برخی براین عقیده اند که همسویی کاملاً مشخص و تعریف شده ای باید بین نظریه و عمل در مشاوره شغلی موجود باشد، در غیر این صورت نظریه عبث و بیهوده است . در این مقاله ، ضمن بررسی و نقد طرفداران این دو دیدگاه ، مشخص خواهد شد که وجود نظریه رشد شغلی برای مشاوره شغلی به عنوان زمینه ساز اصلی و راه گشای فنون درمان بسیار ضروری است و این دو در عمل مؤید هم هستند.

کلیدواژه‌ها