بررسی شیوع اهمالکاری تحصیلی در بین دانشجویان و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت شناختی، ترجیح زمان مطالعه، و هدف از ورود به دانشگاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

- کارشناس ارشد روان‏شناسی بالینی matavakoli85@yahoo.com

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی شیوع رفتار اهمالکاری تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان بود. همچنین در این پژوهش ارتباط بین رفتار اهمالکاری تحصیلی و متغیرهای جمعیت شناختی، ترجیح زمان مطالعه، و هدف از ورود به دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی- مقطعی است. نمونه ی این پژوهش شامل 600 نفر (281 زن و 319 مرد) است که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه‏ای از بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان انتخاب شدند. آزمودنی‏ها با استفاده از پرسشنامه‏ی اهمالکاری تحصیلی آیتکن مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‏های‏ به دست آمده از طریق آزمون تی، تحلیل واریانس، ضریب همبستگی، و تحلیل رگرسیون چندمتغیره، و به کمک 18 SPSSمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. یافته‏ها نشان می‏‏دهد که 14 % از کل دانشجویان نمونه مورد بررسی، 8/12 % از دانشجویان زن، و 1/14 % از دانشجویان مرد دارای اهمالکاری شدید، و 8/70 % از کل، 8/68 % از زنان، و 7/68 % از مردان دارای سطوح متوسط اهمالکاری تحصیلی هستند. نتایج دیگر نشان می‏‏دهد زنان و دانشجویانی که به رشته تحصیلی خود علاقه دارند اهمالکاری کمتری نشان دادند. رابطه بین اهمالکاری و متغییر سن معنی‏دار نبود اما بین اهمالکاری و پیشرفت تحصیلی رابطه منفی معنی‏داری وجود داشت. همچنین کسانی که در صبح و در طول ترم تحصیلی مطالعه می‏‏کنند، ودانشجویانی که با هدف کسب علم ومهارت وارد دانشگاه شده‏اند اهمالکاری‏کمتری دارند.تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای ترجیح زمان مطالعه، علاقه به رشته تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، و جنسیت، در مجموع 6/22 % از واریانس رفتار اهمالکاری تحصیلی را تبیین می‏‏کنند. رفتار اهمالکاری تحصیلی در بین دانشجویان شیوع بالایی دارد. این مسأله بر جنبه‏های‏ مختلف آموزشی، سلامت و آینده شغلی دانشجویان تأثیرگذار است. بنابراین پیشنهاد می‏‏شود جهت تشخیص و درمان رفتار اهمالکاری تحصیلی اقداماتی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


تمدنی، مجتبی. (1389 ).اهمالکاری در دانشجویان. روان شناسی تحولی : روان شناسان ایرانی، سال ششم، شماره 24، 337- 344.
توکلی، محمدعلی. (1389). بررسی ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی آیتکن. پژوهش چاپ نشده. دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان.
کرمی، داود. (1388). میزان شیوع اهمالکاری در دانشجویان و ارتباط آن با اضطراب و ا فسردگی. اندیشه و رفتار، دوره چهارم، شماره 13، 25 – 34.