فراتحلیل اثر بازی‏های رایانه‏ای بر زمان واکنش انتخابی، حافظه کاری و تجسم فضایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشجوی دوره دکتری روان‏شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ahjadidi53@gmail.com

2 2- دانشیار گروه روان‏شناسی دانشکده روان‏شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

3 - استاد گروه روان‏شناسی دانشکده روان‏شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

بازی‏ها‏ی رایانه‏ای به یکی از پر طرفدارترین روش‏ها‏ی سرگرمی و بازی در بین کودکان و نوجوانان تبدیل شده و هرروز بر تنوع آنها افزوده می‏شود. پژوهش‏ها‏ی زیادی در چند سال گذشته در مورد این بازی‏ها‏نشان می‏دهد انجام حتی کوتاه مدت آنها توانایی‏ها‏ی شناختی چون تجسم فضایی، حافظه دیداری، زمان واکنش و سرعت پردازش را بهبود می‏بخشد. در پژوهش حاضر به روش فرا تحلیل 34 تحقیق که درباره تاثیر این گونه بازی‏ها‏ بر زمان واکنش انتخابی، حافظه کاری و تجسم فضایی به عنوان متغیر‏ها‏ی وابسته انجام شده بود انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری عبارت بود ازکلیه پژوهش‏ها‏ی مرتبط با موضوع در گستره زمانی (2012- 2003) (1391- 1382) که به زبان‏ها‏ی انگلیسی و فارسی منتشر شده بود. روش فراتحلیل مورد استفاده روش ترکیب نتایج بود.‏ نتایج نشان داد: 1. صرف نظراز نوع پژوهش‏ها‏ (آزمایشی یا غیر آزمایشی) اندازه اثر ترکیب یافته برای زمان واکنش انتخابی 34/0 =+r، حافظه کاری 24/0= +r و تجسم فضایی 27/0= +r است. 2. پژوهش‏ها‏ی آزمایشی اندازه اثر کمتری نشان می‏دهند. 3. هرچه مدت زمان انجام بازی‏ها‏ طولانی‏تر است اندازه اثر بیشتری دیده می‏شود.

کلیدواژه‌ها


پور محسنی،‏ فرشته. وفایی،‏ مریم.‏ آزاد فلاح،‏ پرویز. (1383). تاثیر بازی‏ها‏ی رایانه‏ای بر توانایی چرخش ذهنی نوجوانان. مجله تازه‏ها‏ی علوم شناختی. سال ششم، شماره 3 و4 صص 75 تا 83.
دلاور،‏ علی.(1381). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران : انتشارات رشد.
دلبری،‏ مسعود.‏ محمد زاده، حسن.‏ دلبری،‏ محمد. (1388). تاثیر بازی‏ها‏ی رایانه‏ای بر بهره هوشی،‏ زمان و کنش و زمان حرکت نوجوانان. مجله رشد ویادگیری حرکتی- ورزشی. شماره 42، صص 135 تا 142.‏
عبدی،‏ حسن.‏ کسائیان،‏ امیر.‏ کیانزاده، اصغر. طیبی ثانی،‏ سید مصطفی. فهیمی‏نژاد،‏ علی. (1389). مقایسه زمان واکنش ساده و انتخابی ورزشکاران دختر و پسر.‏ مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار. دوره 17،‏ شماره 4،‏ صص 290 تا 296
کرمی‏نوری، رضا. (1386). روان شناسی حافظه و یادگیری با رویکرد شناختی. تهران: انتشارات سمت.
هویت، دنیس. کرامر، دانکن. (1388). روش‏ها‏ی آماری در روان‏شناسی و سایر علوم رفتاری. مترجمان حسن پاشا شریفی، جعفر نجفی زند. مالک میر‏ها‏شمی، داود معنوی پور. نسترن شریفی.‏ تهران: انتشارات سخن. تاریخ انتشار به زبان اصلی (2008).