مقایسه تأثیر آموزش به روش نقشه‏های مفهومی به عنوان یک روش مبتنی بر ساخت‏گرایی با روش تلفیقی بر یادگیری درس علوم دانش آموزان پایه سوم استان البرز (مجری ارزشیابی توصیفی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم تربیتی zohreh_zebarjadian@yahoo.com

2 - استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این مطالعه‏ی شبه تجربی با هدف مقایسه تأثیر آموزش برمبنای نقشه مفهومی با روش تلفیقی در یادگیری درس علوم دانش‏آموزان پایه سوم استان البرز صورت گرفته است. تعداد 4 دانش‏آموز پایه سوم به روش نمونه‏گیری تصادفی انتخاب و در 2 گروه گواه و آزمایش کاربندی شدند. پس از اجرای پیش‏آزمون، هر دو گروه به مدت 12جلسه و در طول 3ماه به ترتیب تحت آموزش با روش آموزش تلفیقی و روش نقشه مفهومی قرارگرفته و سپس پس‏آزمون اجراگردید. برای جمع آوری داده‏ها از یک آزمون پیشرفت تحصیلی برای ارزشیابی حیطه‏های دانش و یادگیری معنی دار دانش‏آموزان در درس علوم استفاده گردید. نتایج با استفاده از نرم‏افزار spss و با آزمونt با نمونه‏های زوج و مستقل مورد تجزیه وتحلیل آماری قرارگرفت و نشان داد در داخل گروه‏ها، بین نمرات پیش‏آزمون و پس‏آزمون هر گروه در 2 آزمون «دانش و یادگیری معنادار» تفاوت معنی‏دار بوده است. یعنی هر دو روش آموزشی در ارتقای دانش و یادگیری معنی‏دار دانش‏آموزان مؤثر بوده است. همچنین اختلاف میانگین نمرات پس‏آزمون دانش و یادگیری معنی‏دار گروه آزمایش بیشتر از گروه گواه بود ولی آزمون آماری t مستقل تفاوت معنی‏داری را در سطح دانش نشان نداد، این اختلاف میانگین‏ها تنها در بعد یادگیری معنی‏دار، از نظر آماری معنی‏دار بود. پس روش آموزش نقشه‏های مفهومی در مواردی که نیاز به یادگیری عمیق و سطح بالا از مطالب درسی وجوددارد، توصیه می‏گردد.

کلیدواژه‌ها


احمدی، احمد. (1384). ارزشیابی ﭘایانی و جایگاه نقشه‏ی مفهومی. مجله‏ی رشد آموزش فیزیک. تهران: شماره 73.
آقازاده، محرم. (1386). راهنمای روش‏های نوین تدریس (چاپ اول). تهران : نشر آییژ.
رحمانی، آزاد. محجل اقدم، علیرضا. فتحی آذر،اسکندر. عبدالله زاده، فرحناز. (1386). تأثیر روش نقشه‏های مفهومی در درس فرایند پرستاری بر یادگیری دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز. مجله آموزش در علوم پزشکی. تبریز: شماره 7. صفحه 49-41.
فتحی آذر اسکندر. (1382). روش‏ها و فنون تدریس. (چاپ اول). تبریز: دانشگاه تبریز.