ارتباط خود تنظیمی تحصیلی و خود اثربخشی با گرایش به تکالیف درسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - استادیار دانشگاه پیام نوراهواز Sevari1347@yahoo.com

2 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: بنا
به شواهد پژوهشی، گرایش به تکالیف درسی در موفقیت تحصیلی دانش آموزان تأثیر گذار
بوده و به همین مناسبت در تحقیق حاضر ارتباط خود تنظیمی تحصیلی و خود اثربخشی با
گرایش به تکالیف درسی مورد بررسی قرار گرفت.
روش: تحقیق
حاضر توصیفی – از نوع همبستگی است و دانش‌آموزان دختر و پسر آموزش و پرورش ناحیه
یک اهواز جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده‌اند که از بین آنان150 نفر (70 پسر و 80
دختر) به شیوه تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از
پرسشنامه‏های‏ محقق ساخته راهبردهای خود تنظیمی تحصیلی، گرایش به تکالیف درسی و
خود اثربخشی اولندیک (1984) استفاده شد. تحلیل داده‌ها از طریق ضریب همبستگی
پیرسون و رگرسیون چندگانه صورت گرفت.
یافته
ها
: یافته‌ها نشان داد که بین

کلیدواژه‌ها


حیدری، علیرضا، مشاک، رویا و درویشی، حشمت اله. (1388). مقایسه خوداثربخشی، احساس تنهایی، ترس از موفقیت و رضایتمندی از زندگی دانشجویان معلول جسمی و عادی دانشگاه آزاد اسلامی شهر اهواز. یافته‏های نو در روانشناسی. سال 4، شماره 10. صص 7-26.
عسگری، پرویز، مهرنیا، لیلا، میاح، مینا و موسوی، آزاده. (1382). بررسی رابطه سبک‏های‏ اسناد و خود اثربخشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. پایان نامه کارشناسی روان‏شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
سواری، کریم. ( 1390). ساخت و اعتباریابی آزمون اهمال کاری تحصیلی. مجله اندازه گیری تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی. سال دوم . شماره 5. صص 97-