مقایسه اثربخشی معلمان جذب شده از مراکز تربیت معلم وحق التدریس از دیدگاه مدیران مدارس راهنمایی شهرتهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول) whiteswan4040@yahoo.com

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی abbaspour1386@gemail.com

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، مقایسه اثربخشی معلمان جذب شده از طریق مراکز تربیت معلم و معلمان حق التدریس از دیدگاه مدیران مدارس راهنمایی شهرتهران بود.‏ روش تحقیق ازنوع توصیفی– پیمایشی بود. ‏ابزار مورد استفاده پژوهش، پرسشنامه بود.‏ که به صورت طیف لیکرت طراحی گردید. نمونه تحقیق مدیران مدارس راهنمایی مناطق 8، 13 شهر تهران بود،که براساس نمونه‏گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. در نهایت، براساس جدول مورگان از میان 120مدیر، 92 مدیر به عنوان نمونه اصلی انتخاب شد.‏ برای تجزیه وتحلیل داده‏ها‏ از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و...) و آمار استنباطی (آزمون t مستقل) دو گروه استفاده شد.‏ پایایی پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ80/0 بدست آمد.‏ نتایج پژوهش حاکی از آن بود که با 95 درصد اطمینان بین اثربخشی معلمان جذب شده از طریق مراکز تربیت معلم در مقایسه با معلمان حق التدریس از نظر مدیران مدارس راهنمایی تفاوت معناداری وجود دارد.‏ همچنین، در خصوص شاخص‏ها‏ی پنجگانه تشکیل دهنده اثربخشی، اثربخشی معلمان جذب شده از طریق مراکز تربیت معلم در چهار شاخص دانش علمی‏، تجربه، تعامل و همکاری، تدریس مطلوب تفاوت وجود دارد و در شاخص مسئولیت پذیری تفاوت معناداری ملاحظه نگردیده و از این نظر، هر دو گروه حد مسئولیت پذیری نزدیک به یکدیگر را نشان دادند.‏

کلیدواژه‌ها


آر. نسینو براون، اوک و دسموند پی. براون. (1381). برنامه درسی و آموزش (مقدمه‏ای بر روش‏های آموزش). ترجمه داریوش نوروزی، اکبر صالحی.‏ تهران: نشر نگاه.
ابوحمزه فرهاد.‏ (1367). مقایسه عملکرد فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم با معلمان حق‏التدریس.‏ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران.
باقری سیفعلی. (1385). بررسی و مقایسه اثربخشی معلمان جذب شده از نهضت سوادآموزی و از مراکز تربیت معلم و آموزش عالی در دورهابتدایی شهرستان مراغه.‏ پایاننامه کارشناسیارشد، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی.
حائری‏زاده خیریه بیگمو، محمدحسن، لیلی. (1386). ویژگی‏های معلم مؤثر. چاپ چهارم، تهران: نشر قطره.‏
حسینی پناه علی. (1382). چگونه معلم اثربخش باشیم. مجله رشد معلم، 179: ص 17.
دبیلوآندرسون لورین. (1381)‏. مبانی برنامه ریزی آموزشی (افزایش اثربخشی معلم). ترجمه حسین آموزگار. تهران: نشر روزگار.
رابینز آنتونی. ‏(1382). گام‏هایی به سوی موفقیت.‏ ترجمه سوسن افشار.‏تهران: انتشارات آگاه.‏
رئوف علی.‏ (1372). بررسی جنبش جهانی برای تربیت معلم.‏ تهران: پژوهشکده تعلیم وتربیت.‏
روزاماریا توماس.‏ (1380). تربیت معلم به سوی الگویی تازه برای آموزش معلمان. ترجمه فریبرز مجیدی چاپ دوم، تهران: انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت.‏
زارعی مرتضی. (1388)‏. ارزشیابی اثربخشی دوره آموزشی بدو خدمت مرکزتربیت معلم. پایاننامه کارشناسی ارشد.دانشکده علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی.‏
سیف علی اکبر. (1381). ملاک‏های شایسته معلم. فصلنامه مدیریت درآموزش و پرورش، 121: 12-10.
شعبانی حسن.‏ (1374). مهارت‏های آموزشی و پرورشی (روش‏ها و فنون تدریس).‏ چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت.‏
شنیده آسیه. (1379)‏. بررسی و مقایسه کارآیی معلمان در رشته آموزش ابتدایی مراکز تربیت معلمو معلمان حق التدریس کلاسهای چهارم و پنجم ابتدایی ازدیدگاه مدیران دبستانهای دخترانه شهرستان بیرجند.‏ پایاننامه کارشناسیارشد.‏ دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم.‏
صادقی طاهره. (1387)‏. شرایط و ویژگی‏های یک تدریس اثربخش در راهکارهای کاربردی اجرای آنها.‏ فصلنامه تعلیم و تربیت. 25 : 4.
صافی احمد. (1387)‏. سیرتحول تربیت معلم در آموزش و پرورش معاصر.فصلنامه تعلیم و تربیت، 4: 22.
صوفی رازمند. (1388).راهبردهای افزایش اثربخشی معلمان.‏ مجله رشد معلم، 18: 12.
علاقه‏بند علی. (1382)‏. مدیریت عمومی‏. چاپ دهم، تهران: نشرروان.‏
فرهادیان رضا.‏ (1380).صلاحیت وویژگی مطلوب معلم از دیدگاه اسلام. فصلنامه تعلیم و تربیت، 10:18.
محسن پور بهرام. (1382). نقش تربیتی معلم در فرآیند تعلیم و تربیت. فصلنامه تعلیم و تربیت،73.
نیکنامی، ‏مصطفی. (1377)‏. مقایسه و ویژگی‏های معلمان خوب و اثربخش.‏ فصلنامه روان‏شناسی و علوم تربیتی، 8 و 7: 25، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
 
منابع انگلیسی
Allianance for excellent education. 2008.‏ Measuring and improving the effectiveness of high school teacher,issues brief.
Anderson C.S.‏ 2007. the search for school climate, A review of the researchre education research, journal of personal evaluation in Education , pp : 107-128.‏
Akerlind B. K. The impact of a new Teacher mentoring program essional Development program.Avaliable from: http://www.ir.net/teacher-cert. [ Accessed 7 february 2010].‏
Calder M.‏2009.‏ Teacher training and Student achievement.paper 23.‏
Chang Y.C. 2006.‏  function and Effectiveness of Education. 3rd.‏
Cheong k.‏ 2005.‏ total Teacher Effectiveness. international Jornal of Educational Management 10/ 6.
CHrleston.‏ 2010.  summer institute Teacher teaching ways to improve students waiting. Washington, D.C: Jun 30.‏
Calder. 2009. Teacher attrition and student achievement.paper 234
David K.‏ 2009 .‏ approach student  centered from of learning. Higher Education , 58 , pp :1-13 Jennifer.
Eleanor. A.‏ 2008.‏ In search of evidence for the Effectiveness of Professiona l. Avaliable from: http://www. Went.‏ org.‏
Hammod.‏ D.2010. Teacher Education and the American future. Jornal of Teacher Education. Washington, D.C : Jun 22.‏
king R.‏ 2010.‏ The impact of Teacher experience examining the evidence and policy implications.
Imig.‏ H.‏2009. A case study of Teacher Effectiveness in advancedplacement courses. jurnal of Teacher Education.‏
Oliverc ,O. J. 2008.‏ A conceptual and analytic critique of student  rating of Teachers in the USA with implications for Teachers Effectiveness.
Philosophy.‏ 2009A comparison of what Teacher know versus what Teachers practices. DoctoralDissertation,Jun 13.‏
Paula. W. 2009.‏  principals role in attracting , retaining and develop  new Teachers. paper.8.
Rikenberg­ , B. S ; M. Ed.‏ 2010. The relationship between studentperception of Teachers and Classrooms. Teachers goaltoward teaching , and student ratings of Teachers Effectiveness.‏
Doctoral Dissertation, Southern llliois University.‏
Ryan , D.W. 2006. Developing a new model of Teacher Effectivenesministry of Education.‏
SHermman.‏G.‏ 2008.‏ Acomparision of Elementary, Middle and Highschool principals Teacher selection practices and perception of Teacher Effectiveness.‏
Midley, A.‏ 2005. goal structures and patterns of adaptivelearning US : Lawrence associates publisher.‏
Moran M.‏ & Hoy, A.‏W.‏ 2008.‏ Teacher efficacy : capturing an elusive Construct.‏ teaching and Teacher Education.‏ Avaliable from: http : // www.‏ teacher.‏education.‏ [ Accessed 7 february 2008].‏
Teacher training for science and technolog Education reform. http : //www.‏ unsco. Org.‏ [ Accessed 7 february 2010].‏
Barnett. B & Alan.‏ 2010. The role of Teacher training anddevelopment programs.‏
Walker.‏2009.‏Teacher Education and the American future.‏ journal of Teacher Education.‏pg.‏35