بررسی میزان نقش طراح آموزشی در تألیف کتاب درسی از دیدگاه متخصّصان برنامه‏ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه‏ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضوهیأت علمی دانشگاه‏علامه‏طباطبائی

چکیده

ایــن پژوهش به ‏منظور بــررسی میزان ‏نقش طراح‏آموزشی در تألیف‏ کتاب‏ درسی[1] از دیدگاه متخصصان (برنامه‏ریزی‏ درسی و تکنولوژی آموزشی) در سال1387 انجـــام گرفته است. مؤلفه‏های ‏مورد‏ پژوهش عبارتند‏ از: هدف، انتخاب‏محتوا، سازماندهی‏محتوا، روش‏هــای یاددهی- یادگیری و ارزشیابی. روش‏پژوهش در مطالعه‏حاضر‏توصیفی است. جامعـه‏آماری کلیّة صاحب‏نظران برنامه‏ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی و همچنین کسانی که در زمینه تألیف کتاب درسی در داخل کشور مشغول به فعالیت‏اند، می‏باشند. نمونه این تحقیق شامل کلیّة اساتید رشته‏های ‏تکنولوژی‏ آموزشی، برنامه‏ریزی ‏درسی (که در دانشگاه‏های علامه‏ طباطبائی، شهید بهشتی، تربیت ‏مدرس و تربیت‏ معلم تهران) و کارشناسان دفتــر تألیف کتاب درسی در وزارت‏ آموزش و پرورش بود که با روش ‏نمونه‏گیری در‏ دسترس انتخاب شدند. در این پــژوهش از پرسشنامه (40 سؤال) محقق‏ساخته استفاده شد. روایـــی پرسشنامه به وسیله اساتید تأیید و پایایی آن باروش ضریب الفـــای کرونباخ (87/= α) به دست آمد. نتـــایج به دست آمده با ‏استفاده از روش تـحلیل ‏واریانس یک ‏راهه بیانگر این‏است که طراح‏ آموزشی نقش‏ معناداری در روش‏های ‏یاددهـی- یادگیری، سازماندهی‏محتوا و تعیین اهداف آموزشی ایفاء‏می‏کند و در ‏دو مؤلفه ‏دیگر (ارزشیابی و انتخاب ‏محتوا) نقش ‏طراحی‏آموزشی به اهمیّت مؤلفه‏های دیگر نیست.[1].Textbook

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی، علی .(1377). برنامه‏ریزی درسی (راهبردهای نوین). تهران: انتشارات فکر نو.
اسدیان، سیروس .(1380). بررسی‏شناخت میزان به‏کارگیری انتخاب‏محتوا در‏کتاب روان‏شناسی دوم متوسطه از دیدگاه دبیران و دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
اودری ونیکلس، هاوارد. (1368). راهنمای عملی برنامه‏ریزی درسی(ترجمه دهقان). تهران: انتشارات قدیانی.
پروند، محمدحسین .(1379). مقدمات برنامه‏ریزی‏آموزشی و درسی. تهران: نشر دنیای‏پژوهش.
پورمحمدی، طاهره .(1377). بررسی تطابق طراحی آموزشی کتاب‏های درسی با اصول طراحی سیستماتیک آموزشی معلمان. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
تقی پور ظهیر، علی .(1379). مقدمه‏ای بر برنامه‏ریزی آموزشی و درسی. تهران: انتشارات آگاه.
حجتی، محمد .(1373). تحت عنوان بررسی وتحلیل محتوای کتب دینی دوره راهنمایی از نظر دبیران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
حسنی، عطاالله .(1373). مبانی برنامه‏ریزی درسی. تهران: انتشارات اداره کل ضمن خدمت.
شعبانی، حسن .(1381). مهارت‏های آموزشی و پرورشی (روش‏هاو فنون تدریس). تهران: انتشارات سمت.
فتحی واجارگاه، کورش .(1384). اصول اساسی برنامه‏ریزی‏درسی.تهران: انتشارات ایران زمین.
قطرانی، عبدالوهاب. (1371). بررسی نحوه انتخاب، تنظیم وتدوین کتاب‏های دوره راهنمایی از نظر معلمان، دانش‏آموزان و متخصصان آموزش فنی وحرفه‏ای. پایان نامه کارشناسی‏ارشد، دانشگاه تهران.
کاظمی، بابک .(1376). مدیریت امور کارکنان، اداره امور استخدامی و منابع انسانی. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت.
لشین، سینتا .(1383). راهبردها وفنون طراحی‏آموزشی (ترجمه فردانش). تهران: انتشارات سمت.
لوی،الف. (1376). برنامه‏ریزی درسی مدارس (ترجمه مشایخ). تهران: انتشارات روان.
مازندرانی، سعید .(1377). بررسی کیفیت برنامه درسی دوره متوسطه با تأکیدبرکتب درسی از دیدگاه متخصصان دفتر برنامه‏ریزی درسی و دبیران. پایان نامه کارشناسی‏ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
مروارید، مصطفی. (1385). بررسی نحوه تألیف کتاب درسی براساس تکنیک رومی. پایان‏نامه کارشناسی‏ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
ملکی، حسن .(1384). شیوه طراحی وتألیف کتاب‏درسی.نشر سخن سمت، سال دهم، شماره4.
 
Harniss, M., Hollenbeck, K. L., Crawford, B. B., & Carnine, D. (1994). Contend organization and instructional design issues in the development of history text.
Lisle, P. (1997). What is instructional design theory, Educational technology.
Main, R. G. (1997). Integrating motiration into the design process, Educational  technology.
Molenda, M. (2003). In search of the elusive ADDIE model, Performanc improvement.
Yong, M. F. (1993). instructional design for situated learning, Educational  technology research and development.