شناسایی موانع پیش روی توسعه مدارس هوشمند در شهر همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان(نویسنده مسئول)

2 مسئول ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان استان همدان

3 کارشناس تحقیقات آموزش و پرورش استان همدان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مربوط به موانع پیش روی توسعه هوشمند سازی مدارس از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس است. 400 نفر از معلمان و مدیران مدارس نمونه اصلی پژوهش را تشکیل می‌دهند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که گویه های مختلف آن به‌صورت اکتشافی، شناسایی و توسط افراد صاحب‌نظر بازبینی شدند. جهت تجزیه‌وتحلیل از روش تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی استفاده گردید. قبل از انجام تحلیل عاملی به‌منظور رعایت پیش‌فرض‌های مربوطه، از آزمون کرویت بارتلت و برای بررسی کفایت نمونه و مناسب بودن داده‌ها از آزمون KMO استفاده شد. در استخراج عامل‌های اکتشافی، پنج عامل با محاسبه 23/46 درصد واریانس موانع پیش روی توسعه مدارس هوشمند را از دیدگاه معلمان و مدیران آشکار ساخت. نتایج نشان داد از دیدگاه مدیران و معلمان به ترتیب پنج عامل نیروی انسانی، سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، فرهنگی و مدیریتی به‌عنوان موانع هوشمند سازی مدارس نقشی اساسی دارند. همچنین با توجه به مقادیر شاخص‌های برازش مدل عاملی و مطابقت آن با ملاک‌های تفسیری آن‌ها، نتایج نشان داد مدل اندازه‌گیری چالش‌های هوشمند سازی مدارس از برازش خوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها