بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی در تغییر ویژگی‌های شخصیتی جوانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم ارتباطات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، آشتیان، ایران

2 استاد علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی در ویژگی‌های شخصیتی جوانان می‌پردازد و تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که شبکه‌های مجازی چه جایگاهی در شکل‌دهی رفتارهای ما دارند؟ و اینکه آیا شبکه‌های اجتماعی موجب تغییر ویژگی‌های شخصیتی در جوانان می‌شوند؟
جهت پاسخ به این پرسش‌ها، پنج فرضیه با استفاده از آزمون استاندارد ویژگی‌های شخصیتی نئو، به مقایسه روان نژندگرایی، گشودگی، برونگرایی، توافق و وجدان گرایی بین جوانانی که از شبکه‌های مجازی استفاده می‌کنند و جوانانی که استفاده نمی‌کنند، پرداخته‌شده است. این پژوهش از نوع توصیفی و طرح تحقیق آن پس رویدادی (علی-مقایسه ای) هست دو جامعه آماری آن کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 293 نفر هست که نمونه‌گیری به روش طبقه‌ای نسبی متناسب با حجم مطالعه انتخاب شد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی نئو، استفاده شد. همچنین جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها درد و حیطه تحلیل‌های توصیفی و استنباطی با تأکید بر مفروضات مدل آماری T دو گروه مستقل اقدام به تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نموده است که عمده‌ترین نتایج عبارتنداز: کلیه فرضیه‌های این پژوهش به‌غیراز فرضیه گشودگی تأییدشده و وجود رابطه و ارتباط بین متغیر وابسته تحقیق (روان نژندگرایی، برونگرایی، توافق گرایی و وجدان گرایی) و متغیر مستقل تحقیق (شبکه‌های اجتماعی مجازی) نیز به اثبات رسیده است. ولی در فرضیه گشودگی معنادار بودن رابطه متغیرها تاییدنشده و ثابت گردید که هر دو گروه از گشودگی یکسانی برخوردار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها