نویسنده = علی اکبر سیف
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر اضطراب امتحان و نگرش نسبت به مدرسه در دانش آموزان پایة یازدهم

دوره 14، شماره 50، زمستان 1397، صفحه 25-54

10.22054/jep.2019.37836.2504

فاطمه خرمی؛ علی اکبر سیف؛ علیرضا کیامنش؛ فریبرز درتاج


2. تأثیر آموزش مبتنی بر رویکرد نوشتن برای یادگیری (WTL) در ارتقاء سطح یادگیری و تفکر دانشجویان

دوره 10، شماره 34، زمستان 1393، صفحه 1-21

آمنه عالی؛ علی اکبر سیف؛ پروین کدیور؛ علی دلاور